fbpx
info@mojnovistan.com

Hitna prodaja kuća Novi Sad – u izvršnom postupku

4 KNEZA MIHAILA, 21208, Sremska Kamenica, Južno-bački okrug, Сремска Каменица, Србија
29.629€

Opis nekretnine

Hitna prodaja kuća Novi Sad

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Vladimira Popovića 6, u izvršnom postupku posl.br.I.I-227/2018, koji se vodi pred Javnim izvršiteljem Slobodanom Živanovim iz Novog Sada, po predlogu izvršnog poverioca B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, na osnovu Zaključka I.I-227/18 od 05.07.2021. godine, oglašava prvu javnu prodaju sledeće nepokretnosti, i to:

– Stambene zgrade broj 4, u Ul. 7. jula, sagrađena na katastarskoj parceli 4621 KO Sremska Kamenica, što sada predstavlja porodičnu stambenu zgradu, broj etaža Pr1, broj zgrade 1, Ul. Kneza Mihaila 4, na katastarskoj parceli 4621, upisana u list nepokretnosti 2099 KO Sremska Kamenica, svojini Slađane Granzov u udelu 276/430, CTP “Mia&Dea“, Slađana Granzov u udelu 154/430.

Predmet prodaje je kuća, plac nije predmet prodaje, osim zemljišta ispod kuće koje je potrebno za redovnu upotrebu iste. Na istom placu postoji još objekata, tako da po načinu korišćenja predmetne nekretnine ona predstavlja dvorišni stan.

Prvo javno nadmetanje će se održati dana 03.08.2021. godine u 13.00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Živanov Slobodana, Novi Sad, Futoška 20/26.

Dana 28.10.2020. godine javnom izvršitelju je dostavljeno stručno mišljenje o tržišnoj vrednosti predmetne nepokretnosti izrađeno od strane sudskog veštaka Damjanović Zvezdana dana 16.10.2020. godine, u kom se navodi da tržišina vrednost predmetne nepokretnost na dan izrade stručnog mišljenja iznosi 4.994.594,50 dinara.

Početna cena nepokretnosti na javnom nadmetanju iznosi 70% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, odnosno 3.496.216,15 dinara, i ne može biti niža.

Ponuđač sa najvećom ponudom dužan je da plati cenu za nepokretnost u roku od 15 dana nakon objavljivanja rezultata javnog nadmetanja, a ako ponuđač ne plati u navedenom roku, drugi ponuđač će biti proglašen kupcem i platiti onu cenu koju je on ponudio, a isto pravilo se primenjuje i na ostale ponuđače.

Zainteresovani kupci su obavezni da uplate na ime jemstva 10% procenjene vrednosti nepokretnosti na račun izvršitelja 285- 2210310000070-82, sa naznakom „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I.-227/18“, sa pozivom na broj II 227/18.